Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Totalne wdowie?stwo, a pozostawienie partnera

R?nica miedzy totalnym wdowie?stwem i wdowie?stwem zwyk?ym jest taka, ?e w tym drugim przypadku jeden partner pozostaje w domu.Zawsze lepiej jest prowadzi? rozgrywk? przy pomocy samicy, a samca pozostawi? w domu. W ci?gu ostatnich lat ustalili?my jednak,ze samce by?y zbyt "nagrzane", kiedy samice powraca?y do domu. Samicom zapewniali?my potem z nimi, po up?ywie godziny, kontaktwzrokowy. Samice wpuszczamy wpierw do celi gniazdowej, a nie do samca. Samica musi te? by? wypocz?ta, aby cieszy? si? partnerem.

Mo?na sprbowa? totalnego wdowie?stwa, gdy? stale istniej? pary, w ktrych oboje partnerzy wspaniale lataj?. Kiedy jednak oka?esi?, ?e jeden z partnerw leci o wiele lepiej ni? drugi, ten gorzej spisuj?cy si? pozostaje w domu. Totalne wdowie?stwo jest dlaniektrych du?? wad?, polegaj?c? na tym, ze za cz?sto jeden z partnerw przybywa do domu p?niej. Kiedy ten, ktry powrciwcze?niej jest za d?ugo sam, w nast?pnych tygodniach b?dzie to niekorzystne. Przy naszych najbli?szych lotach normaln? drog?partner pozostaje w domu.

Mo?na te? przetestowa? warto?? lotow? samic dla celw ewentualnego p?niejszego wzi?cia ich do rozp?odu. Wcze?niej trzeba by?ostale zabiera? samice z woliery i wk?ada? do kosza, aby je potem zanie?? do samcw. Mozna natychmiast dawa? samice do samcw,gdy? go??bnik jest odgraniczony. Dzi?ki temu mamy o wiele mniej pracy. Go??bie, ktrych wyniki po kilku tygodniach obni?aj? si?,pozostaj? w domu. Ptaki powracaj?ce do domu znajduj? zawsze go??bie w go??bniku.

Totalne wdowie?stwo nie jest z?e, jednak jestem za tym, aby aktualny partner pozosta? w domu. ?le jest oczywi?cie wtedy, kiedyokre?lony go??b nie przylatuje. Jego partner nie mo?e by? praktycznie nadal lotowany. Zreszt? czo?owy go??b nie b?dzienagradzany obecno?ci? jego partnera, je?li ten?e nie do?? wcze?nie przyb?dzie do domu.

 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.