Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Spis treści
Dozwolony doping, czyli wspomagacze"
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Ci?g?a pogo? za coraz lepszymi wyni kami lotowymi powoduje stosowanie wielu substancji, ktre maj? zwi?k szy? si?? i wytrzyma?o?? organizmu go??bi. Podstaw? wynikw jest zdrowie, w?a?ciwe ?ywienie oraz optymalna metoda trenin gu i lotowania, ale substancje wspomagaj?ce s? ch?tnie stosowane przez hodowcw, gdy? daj? im te? poczucie pewno?ci, ?e zrobili wszystko, by dobrze przygotowa? go??bie do lotu. Preparaty te zwane czasami do zwolonym dopingiem" nie maj? na szcz??cie takich szkodliwych dzia?a? ubocznych jak typowe ?rodki dopinguj?ce, ktre po d?u? szym stosowaniu powoduj? nieodwracalne zmiany w organizmie, doprowadzaj?c szybko do utraty warto?ci lotowej go??bi.

Wiele stosowanych, na co dzie? w ho dowli go??bi preparatw mo?na by uzna? za wspomagaj?ce, gdy? podnosz?c spraw no?? podstawowych uk?adw organizmu przyczyniaj? si? do budowania wy?szej formy ca?ego organizmu, a tym samym formy lotowej. Takie dzia?anie maj? ?rodki uspraw niaj?ce prac? przewodu pokarmowego: u?atwiaj?ce trawienie, pobudzaj?ce apetyt, os?aniaj?ce jelita i zasiedlaj?ce korzystn? mikroflor?. ?rodki dzia?aj?ce na uk?ad od dechowy - rozrzedzaj?ce ?luz, u?atwiaj?ce odkrztuszanie, dezynfekuj?ce i rozszerzaj?ce oskrzela, a tym samym u?atwiaj?ce doprowa dzenie wi?kszych ilo?ci tlenu, a wydalanie dwutlenku w?gla. ?rodki u?atwiaj?ce pozby cie si? z organizmu szkodliwych produktw przemiany materii, jak chocia?by herbatki czyszcz?ce krew", sk?adaj?ce si? z zi? 0 dzia?aniu odtruwaj?cym, moczop?dnym I wi???cym toksyny w przewodzie pokarmo wym. Dalej, du?a grupa preparatw uspraw niaj?cych prac? mi??ni poprzez: umo?liwienie tworzenia zwi?zkw wysokoenergetycznych, transport ich do wn?trza mitochondriw, ktre s? wyspecjalizowanymi si?owniami wewn?trz komrek odpowiedzialnymi za produkcj? energii, a tak?e bior?cych udzia? w syntezie bia?ek mi??ni oraz ich regeneracji. ?rodki ma j?ce wp?yw na funkcje o?rodkowego uk?adu nerwowego, ktrego obci??enie w czasie lo tw znacznie wzrasta, maj? niezaprzeczalne dzia?anie wspomagaj?ce. Rwnie? okresowe podawanie witamin, minera?w, czy amino kwasw w znacznie wy?szych ni? normalnie dawkach, wed?ug zasady im wi?kszy wysi?ek tym wi?ksze zapotrzebowanie", mo?na uzna? za dzia?anie wspomagaj?ce. I jeszcze ?rodki podnosz?ce naturaln? odporno?? organizmu nara?onego w czasie lotw na rozliczne infek cje, to te? dzia?anie wspomagaj?ce.

Na miano typowego wspomagacza w naszym sporcie zas?uguje stosowana ju? od lat KARNITYNA, a dok?adniej L-karnityna, czyli jej lewoskr?tna odmiana. Jest to substancja, syntetyzowana tak?e w organizmie go??bi, w w?trobie i nerkach z aminokwasw metio-niny i lizyny. Du?e ilo?ci karnityny znajduj? si? w mi??niach. Wi?c du?o jej jest te? w pokarmach mi?snych, natomiast w pokarmie ro?linnym, jaki g?wnie spo?ywaj? go??bie, jest jej ma?o. Jej g?wn? rol? w organizmie jest umo?liwienie spalania wolnych kwasw t?uszczowych o d?ugim

?a?cuchu, czyli tychzasobnych w energi?. Przenikaj? one przez wewn?trzn? b?on? mitochondrium jedynie w po??czeniu z karnityn?. Mitochondrium, to cz??? komrki, ktre mo?na nazwa? jej si?owni?. W ka?dej komrce jest ich wiele. Odbywa si? w nich spalanie uzyskanych w procesie trawienia pokarmu zwi?zkw, ktre dostarczaj? potrzebnej organizmowi energii. W wyniku spalania (utleniania) kwasw t?uszczowych powstaje ATP zwi?zek wysokoenergetyczny, maj?cy zasadnicze znaczenie w przemianach energii w organizmie. Kwasy t?uszczowe s? spalane w wi?kszej ilo?ci dopiero, gdy nast?pi ju? wyczerpanie rezerw glikogenu, ktry jest podstawowym ?rd?em energii. Odbywa si? to przy d?u?ej trwaj?cym wysi?ku (d?u?sze i ci??sze loty). Pomaga w zapewnieniu energii do wykonania d?u?ej trwaj?cych wysi?kw. Karnityn? u?atwiaj?c spalanie kwasw t?uszczowych zapobiega powstawaniu w organizmie zwi?zkw ketonowych i hipoglikemii. 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.Firma Ekoment oferuje gięcie drutu na maszynie sterowanej numerycznie CNC, która pozwalna na precyzyjne wyginanie drutu przy użyciu technologii 3D.skinny świnka morskamaterac step hildingtransportwww.wyposazenie-wnetrz.org.pl