Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Ospa Go??bia
Ospa Go??bia
charakterystyka oglna:
Ospa go??bia to choroba wirusowa obserwowana cz??ciej u go??bi lotowych ni? rasowych. Bardziej podatne s? go??bie m?ode, doros?e choruj? rzadziej.
objawy i przebieg choroby:
Wirus ospy go??biej powoduje strupowate naro?la w komrkach b?ony ?luzowej i skry. Wirusy ospy wydzielane s? ze ?lin?, wydzielin? z nosa i ciecz? ?zow?. P?yny te ?ciekaj? na pod?o?e, tam zasychaj?, a nast?pnie wraz z kurzem wzniecanym przez go??bie wznosz? si? w powietrze. Kurz z zarazkami dostaje si? do organizmu go??bia przez zranienia i mikrouszkodzenia na ciele ptaka. W krwiobiegu wirus rozmna?a si?, a w ko?cu dostaje si? z powrotem do b?ony ?luzowej lub skry zewn?trznej gdzie powoduje powstanie strupowatych naro?li. Strupiaste ogniska ospy wyst?puj? szczeglnie w okolicach skry niepokrytej pirami: na brzegach oczodo?w, w okolicach dzioba, na stopach. Infekcja ospy przeradza si? w ci??k? chorob? ogln? gdy dochodzi do bakteryjnego nadka?enia krost - wyst?puje wtedy silne ropienie. Zarazki mog? osadza? si? w b?onie ?luzowej nosa i gard?a - powstaj?ce wtedy serowate ?mierdz?ce naro?la zatykaj? tchawic? i prze?yk niejednokrotnie prowadz?c do uduszenia lub ?mierci g?odowej.
diagnoza:
Osp? skrn? lub b?ony ?luzowej ?atwo rozpozna? po strupowatych naro?lach. Mikroskopowe badanie zaatakowanych tkanek potwierdza diagnoz?. W w?tpliwych przypadkach diagnoz? umo?liwia wyhodowanie wirusa w wysiadywanym jaju kurzym. Pocz?tkowe stadium ospy ?atwo pomyli? z male?kimi zranieniami lub ?ladami po dziobaniu.
leczenie:
Zasadniczo ospy si? nie leczy. Je?li strupowate naro?la i z?ogi doprowadz? do zw??enia gard?a nale?y je ostro?nie usun??, a zaj?te miejsca p?dzelkowa? roztworem preparatu OSPAL. W trakcie choroby do wody mo?na dodawa? preparat AMOSPAL - zapobiega to rozprzestrzenianiu si? choroby i pomaga w jej zwalczaniu.
profilaktyka:
Wszystkie go??bie stada bez objaww chorobowych podlegaj? obowi?zkowemu szczepieniu. Stosuje si? ?yw? szczepionk? zawieraj?c? os?abione wirusy ospy go??biej. Po usuni?ciu kilku pir na udzie nanosi si? szczepionk? przy pomocy p?dzla. Po pi?ciu dniach powinien pojawi? si? odczyn w tym miejscu - nabrzmienie mieszkw. Jest to oznak? dzia?ania szczepionki i tworzenia si? strefy ochronnej. Brak zmian u go??bi zaszczepionych pierwszy raz oznacza nieprzyj?cie si? szczepionki. Szczepienie zapewnia ochron? przed odnowieniem si? infekcji na ca?y rok. Przebyta infekcja ospy nie daje go??biowi do?ywotniej odporno?ci. W rejonach cz?stego wyst?powania zaleca si? stosowanie wiosn? profilaktycznego szczepienia.
 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.drzwirurysoda kaustyczna anser do udrażniania rur usuwania powłok lakierniczych soda kaustyczna gdzie kupić wrocław soda kaustyczna gdzie kupić we wrocławiuprojektymaterac mambo hilding