Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Jak za?o?y? w?asn? hodowle?
Spis treści
Jak za?o?y? w?asn? hodowle?
Strona 2
Wszystkie strony

Poradnik skierowany jest do osob chci?cych za?o?yc w?asna hodowlne go?ebi pocztowych

Go??bie Pocztowe z natury s? ptakami, ktre w bardzo szybki sposb zadomowiaj? si? i daj? po sobie pozna?, ?e w miejscu, w ktrym przebywaj? czuj? si? bezpiecznie.Aby Twoja przydomowa hodowla sta?a si? na miar? profesjonalnej, ktra stwarza odpowiednie warunki do ?ycia i rozwoju go??bi, musi ona spe?nia? okre?lone kryteria. Ptaki, ktre stan? si? ?yw? cz??ci? tej hodowli i nadadz? jej odpowiedni charakter musz? mie? zapewnione godne miejsce na sk?adanie jaj, odpoczywanie po locie, dost?p do wolnej przestrzeni, pokarm i odpowiednia opiek? medyczn? w razie takiej potrzeby. Zanim wi?c zdecydujesz si? na podj?cie tej inicjatywy dok?adnie przemy?l to, czy bedziesz w stanie podo?a? jej realizacji i utrzymaniu. Je?li natomiast jeste? ju? pewien, ?e chcia?by? obcowa? z tymi niezwyk?ymi ptakami na co dzie?, powiniene? zapozna? si? z podstawowymi krokami koniecznymi do za?o?enia hodowli go??bi. S? to:

1. Dobr Go??bnika

Przed za?o?eniem hodowli musimy zadba? o miejsce bytowania naszych podopiecznych, aby po czasie przeznaczonym na lot mog?y wrci? do miejsca odpoczynku. Typ go??bnika zale?y od warunkw gospodarczych jakie posiadamy. Je?eli dysponujemy du?ym pomieszczeniem, ktre jeste?my gotowi przeznaczy? do hodowli go??bia, najlepszym rozwi?zaniem b?dzie za?o?enie go??bnika ogrodowego (do zobaczenie TUTAJ). Natomiast, gdy go??bnik mia?by sta? si? cz??ci? zabudowa? naszego gospodarstwa domowego najkorzystniej wykorzysta? jest Go??bnik Budkowy (do zobaczenia TUTAJ). Oczywi?cie taki typ go??bnika zapewnia du?a oszcz?dno?? miejsca a przy tym nie psuje walorw estetycznych naszej dzia?ki przydomowej. Gdy nie posiadamy odpowiednich warunkw na wykorzystanie powy?szych go??bnikw, musimy posili? si? trzecim typem go??bnika jest to Go??bnik Komorowy (czytaj o nim TUTAJ ) Jest do mniejszy typ go??bnika, w ktrym wykorzystujemy jedno pomieszczenie. Jest on mniej komfortowy dla samych go??bi, ale nie stoi na przeszkodzie dla prawid?owego ich rozwoju.

2. Dobr Ptactwa

Ka?dy pocz?tkuj?cy hodowca go??bi zdaje sobie pytanie od jakiej rasy zacz??? Jak du?a ma by? hodowla? Czy b?dzie w stanie zapanowa? nad wi?ksz? ilo?ci? ptactwa? Czy te? raczej powinien ograniczy? swoj? hodowl? tylko do znikomej liczby ras i ilo?ci go??bi? Hodowla przeci?tnego hodowcy liczy oko?o 50 sztuk go??bi. Tak wi?c liczba go??bi, ktra wydaje si? by? du?a,a wr?cz szokuje, jest przeci?tn? w przydomowych hodowlach. W ka?dej takiej licznej grubie 6-8 go??bi,to takie, ktre wypracowa?y sobie wysokie wyniki. I tu nasuwa si? pytanie, czy nie pro?ciej jest pozby? si? pozosta?ych go??bi, nie uzyskuj?cych ?adnych wi?kszych sukcesw i sprowadzi? lepsze jako?ciowo go??bie? Du?o ?atwiej jest zadba? o mniejsz? ilo?? ptactwa. Prowadzi? do rozp?odu tylko silne go??bie. Cz?stym zjawiskiem wyst?puj?cym w du?ych hodowlach jest krzy?owanie si? mocnych g??bi ze s?abszymi, co jest negatywn? cech?. Tak wiec starajmy si? mie? w swoich hodowlach tylko dobre go??bie. W tym wypadku kierujmy si? zasad? patrzenia na jako??. 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.