Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Go??bnik komorowy

Urz?dzamy w budynku na pi?trze, parterze lub strychu, z ktrych jest mo?liwy wylot w kierunku wschodnim, po?udniowo-wschodnim. ?ciany i strop w go??bnikach komorowych umieszczonych na strychach najcz??ciej wykonujemy z desek struganych. Wielko?? go??bnika zale?y od liczby go??bi - na jedn? par? przewiduje si? 0,5 do 0,8 m2 powierzchni pod?ogi. Na przyk?ad projektuj?c go??bnik dla 6 par nale?y przyj?? wymiary 6 x 0,8=4,8 m2 dla 15 - 20 par nale?y przyj?? norm? 0,5 m2 na par?. Aby mo?na by?o oddzieli? go??bie r?nych p?ci, nale?y wyposa?y? go??bnik w lekk?, nieprzezroczyst?, sk?adan? przegrod?. Okna w go??bniku komorowym powinny stanowi? 1/ 6 do 1/ 8 powierzchni pod?ogi. Bardzo dobre s? okna z podwjn? szyb? w lecie mo?emy je zast?pi? ram? z siatk?.
Na wprost otworu wlotowego umieszczamy drzwi otwierane na zewn?trz. Na zewn?trznej ?cianie na wysoko?ci 100 cm umieszczamy okienko wylotowe o szeroko?ci 30 - 60 cm wysoko?ci 35 - 40 cm .Po zewn?trznej stronie okienka wylotowego dobrze jest umie?ci? skrzynk? startow? wykonan? z pr?tw i siatki W suficie komory nale?y umie?ci? otwr wentylacyjny.
Gniazdo o szeroko?ci 35 - 40 cm d?ugo?ci 70 - 100 i wysoko?ci 35 - 60 cm wi?ksze rozmiary dotycz? go??bi wy?szych (gar?acz angielski) nale?y przydzieli? ka?dej parze plus dwa rezerwowe. Najcz??ciej gniazda umieszcza si? po bokach okienka wylotowego po 4 w jednym s?upku. Ka?de gniazdo wyposa?one jest w misk? l?gow? gipsow? lub ceramiczn?.
Siode?ka to ulubione miejsce spoczynku dla go??bi m?odych. Siode?ka pojedyncze wykonujemy z deseczki o szeroko?ci 7 cm i d?ugo?ci 15 cm . Siode?ka maj? po obu stronach uko?ne "skrzyde?ka" z blachy, tworzywa sztucznego lub deseczki, d?ugo?ci od 15 do 20 cm, ktre chroni? ni?ej siedz?ce ptaki przed zanieczyszczeniem odchodami. Siode?ka tarczowe o ?rednicy tarczy od 10 do 15 cm s? przeznaczone dla gar?aczy i pawikw. Siode?ka grupowe wykonane s? z deseczek o szeroko?ci od 6 do 10 cm, i s? przegrodzone co oko?o 30 cm pionowymi deseczkami, aby go??bie nawzajem sobie nie przeszkadza?y.
Karmienie - korytko na karm? i minera?y powinno by? zabezpieczone przed mo?liwo?ci? zanieczyszczania go odchodami ptakw. W handlu s? dost?pne gotowe korytka drewniane i plastikowe. Go??bnik komorowy musimy wyposa?y? w poid?o najlepiej automatyczne i wanienk? do k?pieli o wielko?ci 40 x 40 cm i wysoko?ci 5 - 6 cm .
Klatka godowa s?u?y do ??czenia go??bi w pary. Wykonujemy j? z metalowych lub drewnianych s?upkw ?cianki boczne i sklepienie wykonane s? z siatki. W ?rodku klatka jest przedzielona wysuwan? przegrod?. Wymiary klatki s? takie jak wymiary gniazd.Zaplecze jest niezb?dne do przechowywania karmy , lekarstw i klatek dla go??bi wymagaj?cych odosobnienia z powodu choroby czy przygotowania go??bi do wystawy.
Go??bnik komorowy z wylotem w szczycie
a - widok oglny b - przekrj c i d - szczeg? otworu wylotowego
 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.