Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
Antybiotyki

Antybiotyki

Nagietek, kora wierzbowa, madesuss.

Aby zwalczy? bakterie Trichomonaden lub Hexamiten, nale?y przygotowa? herbat? z figwki i nagietka. Do ugotowanej herbaty nale?y koniecznie doda? ocet i nalewk? propolisow? z mirr? (dzia?a ona bakteriobjczo, a mirra zwalcza infekcje grzybiczne). Z pomoc? nalewki mo?na wzmocni? dzia?anie powy?szego ?rodka. Najlepszymi ?rodkami zwalczaj?cymi wszelkiego rodzaju stany zapalne, szczeglnie te, ktre objawiaj? si? w formie "zakwasw", s? kora wierzbowa i madesuss. Zapalenie zostaje zahamowane, nast?puje szybkie wyleczenie i regeneracja. W ostatnim okresie prowadzi si? szczeg?owe badania dotycz?ce du?ej skuteczno?ci dzia?ania tych ro?lin, szeroko opisywane s? one w literaturze fachowej. Wszystkie substancje zawarte w korze wierzbowej i madesuss wykazuj? w zwi?zku dzia?anie znacznie silniejsze od czystego roztworu kwasu acetylo - salicylowego. Zasada dzia?ania substancji leczniczych w zwi?zkach charakteryzuje rwnie? inne ro?liny. Poniewa? substancje te wyodr?bnione wykazuj? s?absze dzia?anie, dlatego te? u?ywa si? ich w postaci naturalnych kompozycji zawartych w ro?linie.

Olejki eteryczne i herbaty zapobiegaj?ce chorobom uk?adu oddechowego.

W leczeniu chorb uk?adu oddechowego wymagana jest kombinacja figwki i innych ro?lin o dzia?aniu bakteriobjczym i wykrztu?nym. Zaliczane s? tu: babka lancetowata, podbia? pospolity rumianek oraz tymianek. Nieodzowne s? rwnie? olejki eteryczne, wykazuj?ce bardzo silne dzia?anie zbli?one do antybiotykw. Hodowca, ktry regularnie stosuje olejki eteryczne oraz specjalnie przygotowane herbatki nie b?dzie mia? w przysz?o?ci problemw z oddychaniem u swoich go??bi. Zupa z marchwi, mieszanka na wole, mniszek lekarski. Przy cz?sto wyst?puj?cych biegunkach powodowanych zachwianiem rwnowagi bakteryjnej w jelitach, du?ym stresie, niedostatkiem wody, dzia?aniem laktozy lub antybiotykw pomocna okazuje si? zupa z marchwi. W odpowiednio przygotowanej zupie uwalnia si? ?rodek neutralizuj?cy dzia?anie bakterii, a tym samym uniemo?liwiaj?cy ich ponowne zagnie?d?enie si? w b?onie ?luzowej jelita. Mo?na w ten sposb zapobiega? niebezpiecznym infekcjom, uszkodzeniom b?ony ?luzowej jelita i zatruciom. Czy od?ywiaj? pa?stwo go??bie regularnie preparatem "Kropf-Mix"? Jest to najpewniejszy sposb zapobiegania wszelkiego rodzaju zapaleniom jelita, wola czy te? ?o??dka. Efekt widoczny jest natychmiast w odchodach. W sk?ad mieszanki "Kropf - Mix" wchodz?: cebula, czosnek, nagietek, babka lancetowa, dziurawiec pospolity, nalewka propolisowa z mirr? i ocet jab?kowy. Skutecznym ?rodkiem zwalczaj?cym kokcydioz? jest sok z mniszka pospolitego. Jest to prastary ?rodek u?ywany do dzi? przez hodowcw krlikw. W okresie od lata do jesieni mo?na w??czy? do po?ywienia go??bi ?wie?y mniszek wraz z korzeniami. Po tym okresie mo?na stosowa? rwnie? gotowy wysokoskoncentrowany sok z mniszka pospolitego.

Ochrona przed wolnymi rodnikami naturalnymi, przeciwutleniaczami.

Wolne rodniki niszcz?ce, w krtkim czasie komrki i tkanki, wytwarzane s? przez organizm pod wp?ywem stresu i innych czynnikw zewn?trznych. Ich zadaniem jest niszczenie zainfekowanych komrek. Proces ten musi jednak szybko zosta? zako?czony. Po wykonaniu tego zadania w tym organizmowi brakuje najcz??ciej przeciwutleniaczy, ktre powinny by? dostarczone mu w pokarmie. Zasada ta nie dotyczy wy??cznie go??bi, lecz rwnie? cz?owieka. Z pomoc? przeciwutleniaczy mo?na zahamowa? proces starzenia si? oraz zapobiega? zachorowaniom staww. Wspomagaj? one komrki i ich leczenie po przebytych operacjach, szczeglnie po operacjach na sercu i usuwaniu komrek rakowych. Je?li rozwj wolnych rodnikw nie zostanie zahamowany w odpowiednim czasie, mo?e to doprowadzi? do niekontrolowanej reakcji ?a?cuchowej, a tym samym do zniszczenia tkanki. Po odbytych lotach wiele go??bi choruje i bardzo wolno si? regeneruj?. Przeciwutleniacze zwalczaj? wolne rodniki. Po ich zastosowaniu wzrastaj? znacznie wyniki sportowe go??bi. Czas regeneracji skraca si?, choroba zostaje szybko zwalczona i nie powraca. Do grupy tej nale?? substancje ro?linne np. luteina, lykopina, rutyna, kwercytyna glutation, witaminy E, C, beta - karoten z elementem ?ladowym selenem. Zasada "prze?ycia silniejszych" od dawna znana jest w przyrodzie. W wielu go??bnikach stosowano jednak od stuleci wr?cz przeciwn? zasad?. Farmakologicznie utrzymywano przy ?yciu go??bie s?abe, ktre trafia?y p?niej do go??bnika. Zapadalno?? na niektre choroby jest dziedziczna. W zwi?zku z tym przechodzi?y one na kolejne pokolenia. To poci?ga?o za sob? konieczno?? stosowania kolejnych lekw, poniewa? coraz wi?ksza liczba go??bi chorowa?a.

Wybr najlepszych go??bi przez zimow? selekcj? pokarmow?.

Wybr najlepszego go??bia pocztowego nale?y rozpocz?? w zimie! Nale?y przeprowadzi? drastyczn? selekcj? go??bi z pomoc? specjalnej karmy, aby wybra? te, ktre wykazuj? najwi?ksz? odporno??. Wiele lat praktyki potwierdzi?o s?uszno?? tej metody. Nie ma w?tpliwo?ci, ?e go??bie, ktre przetrwaj?, nie odziedzicz? wy?ej opisanych chorb. ?atwo jest je rozpozna? i wy??czy? z grupy. W przysz?o?ci to one powinny by? rozmna?ane. Dawniej stosowano leki w ca?ym go??bniku oglnie, niezale?nie od tego, ktre go??bie by?y rzeczywi?cie chore. Nie zwracano rwnie? uwagi na ich dzia?ania uboczne. Nie dzia?a?y one wystarczaj?co silnie na go??bie chore, a jednocze?nie os?abia?y zdrowe. Ostatecznie trudno by?o odr?ni? jedne od drugich. Praktykuj?c metod? selekcji w ci?gu kolejnych trzech lat, trudno b?dzie Pa?stwu zrozumie?, dlaczego wcze?niej stosowali?cie stale tak du?? ilo?? lekw.

 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.PBS Poznań zajmuje się budowa sieci światłowodowych ta terenie całej Polski. Posiadamy profesjonalny sprzęt oraz kadrę. Posiadamy również minikoparkę.balustrady poznańOgrody zimowe Co powinieneś o nich wiedzieć.koparko ładowarka Piłaintegracja pracowników